Mỗi doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đều phải bận rộn trong quá trình nhập khẩu hàng hóa mỗi ngày. Quá trình nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là một quá trình hết sức phức tạp…