Thuế xuất nhập khẩu là thuế được thu gián tiếp qua các mặt hàng được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu thông qua biên giới của Quốc gia Việt Nam. Các đối tượng sau đây, khi thực hiện xuất nhập…