Xuất nhập khẩu là gì? Hầu hết hàng hóa vận chuyển qua biên giới của Việt Nam, hoặc qua lại giữa thị trường trong nước và khu phi thuế quan, thì đều xem là hàng ngành xuất nhập khẩu . Ngoại lệ…